Gromadzenie danych i przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13 i 21 RODO

Osoba odpowiedzialna:

IPSEN Logistics GmbH, Faulenstr. 2-12, 28195 Brema, jest odpowiedzialna za gromadzenie danych i ich przetwarzanie.

Znak-wydawcy

Przetwarzanie danych:

W celu zrealizowania zamówień złożonych przez Państwa, jako naszych klientów, gromadzimy i przechowujemy różne informacje, przede wszystkim odnoszące się do firmy, których potrzebujemy w celu wykonania umowy i do celów księgowych, ale także dane osobowe naszych osób kontaktowych w firmach klientów. Te dane kontaktowe zawierają imiona i dane adresowe, adresy e-mail i numery telefonów, historię wcześniejszej komunikacji i inne, w niektórych przypadkach dane osobowe, które Państwo lub nasze osoby kontaktowe przekazały nam dobrowolnie.

Podstawą prawną dla wyżej wspomnianego przetwarzania danych, które wymagane jest dla wykonania lub przetwarzania umowy jest art. 6 par. 1 lit. b) RODO. Obejmuje to także powiązaną obsługę klienta.

Podstawą prawną dla przechowywania dalszych danych osobowych (data urodzenia, hobby i zainteresowania naszych osób kontaktowych) jest art. 6 par. 1 lit. a), tzn. gromadzimy dane jedynie wtedy, gdy dostarczą nam je Państwo dobrowolnie - z Państwa zgodą.

Zgodę można wycofać w każdym momencie o każdej porze bez wpływu na legalność poprzedniego przetwarzania. Jeżeli zgoda zostanie wycofana, przerwiemy odpowiednie przetwarzanie danych.

Na podstawie art. 6 ust. I lit. f DSGVO sprawdzamy Twoje imię i nazwisko pod kątem europejskich i międzynarodowych list antyterrorystycznych, aby ustalić ewentualną listę. Naszym uzasadnionym interesem są konsekwencje prawne w przypadku naruszenia rozporządzenia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z prawami osoby, której dane dotyczą.
 

Przekazywanie danych stronom trzecim

Jeśli nastąpi taka konieczność, dane osobowe zostaną przekazane firmom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy. Obejmuje to także armatorów, linie lotnicze, firmy ubezpieczeniowe, punkty kontroli wagi lub podmioty publiczne takie jak organy celne oraz usługodawców, a także firmy transportowe i podobne podmioty, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w realizację transportu. Mogą to być także firmy lub podmioty publiczne spoza Europy, w tym firmy bez odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 49 par. 1 lit. b) RODO.

Usuwanie danych

Dane wymagane do zrealizowania umowy zostaną usunięte 6 lub 10 lat po rozwiązaniu umowy zgodnie z przepisami komercyjnymi lub podatkowymi oraz udostępniane będą jedynie w przypadku zapytań. Dane nie zostaną usunięte, jeśli po rozwiązaniu umowy istnieją nieuregulowane roszczenia, które mają zostać pobrane. Jeśli istnieje prawny okres zatrzymania to dane, których to dotyczy, zostaną zarchiwizowane na czas trwania takiego okresu.

Inni odbiorcy danych

Państwa dane przekażemy jedynie stronom trzecim (np. instytucjom kredytowym w celu przetworzenia płatności, prawnikom w celu wyegzekwowania otwartych roszczeń) o tyle, o ile istnieje podmiot ochrony danych (np. zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawnymi).

Możemy także przekazać Państwa dane usługodawcom zewnętrznym (np. usługodawcom IT, firmom niszczącym lub przechowującym dane, drukarniom), którzy wspierają nas w przetwarzaniu danych w ramach realizacji zamówienia zgodnie ze ścisłymi instrukcjami.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Dr Uwe Schläger, data protection nord GmbH, Consul-Smidt-Str. 88, 28217 Brema. office@datenschutz-nord.de

Prawa osoby, której dotyczą dane:

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo do otrzymania informacji w zakresie ich danych osobowych oraz do zmiany niepoprawnych informacji lub ich usunięcia, jeśli zastosowanie ma jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już wymagane do wykonywanych działań. Co więcej, istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zaistnieje jeden z warunków opisanych w art. 18 RODO oraz w przypadkach opisanych w art. 20 RODO prawo do przeniesienia danych. Jeśli dane są gromadzone na podstawie art. 6 par. 1 lit. e (przetwarzanie danych w celu wykonania oficjalnych zadań lub w celu ochrony interesów publicznych) lub lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów) osoba, której dotyczą informacje, ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w każdym momencie z powodów wynikających z określonej sytuacji. Potem nie będziemy przetwarzać danych osobowych pod warunkiem, że wystąpią oczywiste powody przemawiające za przetwarzaniem, które przeważają interesy, prawa i wolność osoby, której dotyczą dane, lub przetwarzanie służy dowodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo odwołania się do organu nadzorczego:

Wszystkie osoby, których dotyczą dane, mają prawo odwołania do organu nadzorczego jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych. Odwołać można się w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania osoby, której dotyczą dane, lub miejsca, gdzie domniemane naruszenie miało miejsce. Dla Kraju Związkowego Bremy odpowiedzialnym organem nadzorczym jest Inspektor Ochrony Danych, Arndtstr. 1, 27570 Bremerhaven, NIEMCY.

 

Polityka prywatności portali społecznościowych

Polityka prywatności naszych stron na portalach społecznościowych

Na niniejszej stronie chcemy Państwa poinformować o tym, jak postępujemy z Państwa danymi zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Osoba odpowiedzialna

My, IPSEN LOGISTICS GmbH, prowadzimy następujące serwisy społecznościowe:

- Facebook: https://www.facebook.com/ipsenlogistics/

- XING: https://www.xing.com/companies/ipsenlogisticsgmbh

- LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/ipsen-logistics-gmbh

Dane kontaktowe oraz dalsze informacje dotyczące naszej firmy znajdują się w stopce: https://www.ipsenlogistics.com/de/impressum.html

Oprócz nas jest również operator samej platformy mediów społecznościowych. W tym względzie jest on również inną odpowiedzialną osobą, która zajmuje się przetwarzaniem danych, ale na którą mamy jedynie ograniczony wpływ. W miejscach, w których możemy wywierać wpływ i parametryzować przetwarzanie danych, pracujemy w ramach dostępnych nam możliwości w kierunku zgodnego z zasadami ochrony danych przetwarzania danych przez operatora platformy mediów społecznościowych. W wielu miejscach nie możemy jednak wpływać na przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych i nie wiemy dokładnie, które dane przetwarza. Operator poinformuje Cię jednak o tym w swoim oświadczeniu o ochronie danych osobowych.


Przetwarzanie danych wykonywane przez nas

Dane, które Państwo wprowadzą na naszych stronach na portalach społecznościowych, takie jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. są publikowane przez portal społecznościowy i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane czy przetwarzane w innych celach. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do usunięcia treści, jeśli zajdzie taka konieczność. Jeśli jest to konieczne, dzielimy się Państwa treściami na naszej stronie, jeśli jest to funkcją portalu społecznościowego oraz kontaktujemy się z Państwem za pomocą portalu społecznościowego. Podstawą prawną jest art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych należy do interesów public relations i komunikacji.

Jeśli chcą się Państwo sprzeciwić określonemu przetwarzaniu danych, na który mamy wpływ, proszę wysłać wiadomość na adres wymieniony w stopce. Rozpatrzymy Państwa sprzeciw lub w razie potrzeby przekazać je na platformę mediów społecznościowych.

Jeśli wyślą nam Państwo zapytanie na stronie portalu społecznościowego, w zależności od żądanej odpowiedzi możemy odwołać się do innego, bezpiecznego kanału komunikacyjnego, który gwarantuje poufność. Zawsze mają Państwo możliwość wysłania nam poufnego zapytania na adres wymieniony w stopce.

Jak wspomnieliśmy już powyżej, zwracamy uwagę, aby ochrona danych była tak zgodna jak to możliwe w miejscach, w których operator portalu społecznościowego daje nam możliwość projektowania naszych stron. W związku z tym w reklamach nie wykorzystujemy definicji grup docelowych opartych na demografii, zainteresowaniach, zachowaniu, miejscu, jakie udostępnia nam operator portalu społecznościowego. Podsumowując, nie wykorzystujemy portali społecznościowych w celach reklamowych. W odniesieniu do statystyk zapewnionych przez operatora portalu społecznościowego, mamy na nie ograniczony wpływ i nie mamy możliwości ich wyłączenia. Niemniej jednak, upewniamy się, że nie są nam udostępniane żadne opcjonalne statystyki.

Przetwarzanie danych przez operatora portalu społecznościowego

Operator portalu społecznościowego wykorzystuje metody śledzenia sieciowego. Śledzenie sieciowe może także mieć miejsce niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na portalu społecznościowym. Jak zostało już wcześniej wspomniane, prawie wcale nie mamy wpływu na metody śledzenia portalu społecznościowego. Na przykład nie możemy go wyłączyć.

Proszę zwrócić uwagę, że operator portalu społecznościowego może wykorzystywać Państwa profil i dane dotyczące zachowania w celu oszacowania Państwa zwyczajów, stosunków osobistych, preferencji itd. W związku z tym nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez operatora portalu społecznościowego.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez operatora platformy społecznościowej oraz inne możliwości sprzeciwu znajdują się na deklaracji ochrony danych operatora.

- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

- XING: https://privacy.xing.com/

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy

W przypadkach, w których jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z platformą Social Media Platform za przetwarzanie danych, znajdą Państwo tutaj niezbędne treści wspólnego przetwarzania danych:

- Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Prawa użytkownika

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych RODO zapewnia Państwu, jako użytkownikom stron internetowych, określone prawa:

1.) Prawo do dostępu do informacji (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane; jeśli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO):

2.) Prawo do zmiany i usunięcia (artykuły 16 i 17 RODO):

Mają Państwo prawo do żądania zmiany niepoprawnych danych osobowych, które Państwa dotyczą oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do żądania natychmiastowego usunięcia danych, które Państwa dotyczą, jeśli jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO ma szczegółowe zastosowanie, np. jeśli dane nie są już wymagane do wykonywanych działań.

3.) Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony zostanie jeden z warunków wyznaczonych w art. 18 RODO, np. jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na okres wszelkich badań.

4.) Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO):

W konkretnych przypadkach, które są wymienione w artykule 20 RODO, mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w formacie uporządkowanym, powszechnym i przeznaczonym do odczytu maszynowego lub zażądania przeniesienia tych danych do strony trzeciej.

5.) Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeśli dane gromadzone są na podstawie art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów) mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w każdym momencie z powodów wynikających z określonej sytuacji. Potem nie będziemy przetwarzać danych osobowych pod warunkiem, że wystąpią w oczywiste powody przemawiające za przetwarzaniem, które przeważają interesy, prawa i wolność osoby, której dotyczą dane, lub przetwarzanie służy dowodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo odwołania do organu nadzorczego jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych. Odwołać można się w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim miejsca Państwa zamieszkania, pracy lub miejsca, gdzie domniemane naruszenie miało miejsce.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Nasz inspektor ochrony danych z chęcią zapewni Państwu informacje lub sugestie dotyczące ochrony danych za pomocą wiadomości e-mail na adres office@datenschutz-nord.de